Leipzig eSports e.V.
Scherlstr. 11-13 
04103 Leipzig